De school geeft onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). Ons NTC-N-onderwijs heeft als doelstelling om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het reguliere onderwijs in Nederland. De school richt zich op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. (Deelvaardigheden zijn handelingen die het kind voornamelijk in het hoofd uitvoert bij het gebruiken van taal. Als een kind moeilijkheden heeft met lezen of schrijven is het goed om na te gaan waar deze moeilijkheden liggen. Vaak is dit te vinden aan de hand van deze deelvaardigheden die zich ook weer uiten in de diverse leesstrategieën van het Nederlandse onderwijs.)

Ons streven is om de kinderen bij een eventuele terugkeer naar Nederland zo weinig mogelijk overgangsproblemen te laten ervaren bij het volgen van het Nederlandse onderwijs. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit – afhankelijk van de situatie – van kind tot kind verschillend kan zijn.

Gezien het feit dat onze leerlingenpopulatie voor een steeds groter deel bestaat uit kinderen die hier geboren zijn, en hier waarschijnlijk ook permanent zullen blijven wonen, hebben wij een tweede doelstelling geformuleerd. Het streven voor deze leerlingen is de mogelijkheid te bieden de Nederlandse taal goed te onderhouden, maar ook te verdiepen zodat ze na het doorlopen van de school een taalniveau bereikt hebben van minimaal groep 6 in Nederland

Het cultuuronderwijs beoogt kennismaking met, en/of het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur en dient ter ondersteuning van en aanvulling op de Nederlandse taallessen. Een goede beheersing van de moedertaal komt alle leervaardigheden ten goede en versterkt het persoonlijke en culturele zelfvertrouwen. Zo besteden we o.m. aandacht aan: het Koningshuis, Rembrandt, Sinterklaas, Sint-Maarten.

Het uitgangspunt van de school is om de kinderen in een prettige en ontspannen sfeer Nederlands onderwijs aan te bieden. Hierbij speelt gelijkwaardigheid van alle leerlingen een belangrijke rol. We geven onderwijs op maat, op individuele leerlingen afgestemde differentiatie.